Filter

Kilim / Sumak Rugs

 1. 8' 3 x 11' 6 Kilim Maymana Rug

  $1,038 $519

  Free Shipping
 2. 3' 3 x 3' 3 Kilim Maymana Square Rug

  $298 $149

  Free Shipping
 3. 3' 2 x 5' Kilim Waziri Rug

  $258 $129

  Free Shipping
 4. 3' 4 x 4' 10 Kilim Maymana Rug

  $258 $129

  Free Shipping
 5. 3' 3 x 3' 10 Kilim Maymana Square Rug

  $298 $149

  Free Shipping
 6. 2' 8 x 4' Kilim Maymana Rug

  $258 $129

  Free Shipping
 7. 5' 5 x 7' 8 Kilim Dhurrie Rug

  $604 $242

  Free Shipping
 8. 3' 2 x 4' 10 Kilim Maymana Rug

  $258 $129

  Free Shipping
 9. 3' x 3' 10 Kilim Maymana Rug

  $258 $129

  Free Shipping
 10. 3' 3 x 5' Kilim Waziri Rug

  $258 $129

  Free Shipping
 11. 3' 3 x 5' 1 Kilim Maymana Rug

  $258 $129

  Free Shipping
 12. 3' 3 x 4' 10 Kilim Maymana Rug

  $258 $129

  Free Shipping
 13. 3' x 3' 8 Kilim Maymana Square Rug

  $298 $149

  Free Shipping
 14. 3' 4 x 4' 10 Kilim Maymana Rug

  $258 $129

  Free Shipping
 15. 3' 4 x 4' 11 Kilim Maymana Rug

  $258 $129

  Free Shipping
 16. 6' 4 x 7' 10 Kilim Maymana Rug

  $598 $299

  Free Shipping
 17. 2' 7 x 3' 10 Kilim Maymana Rug

  $138 $69

  Free Shipping
 18. 3' 4 x 4' 10 Kilim Maymana Rug

  $258 $129

  Free Shipping
 19. 2' 1 x 3' 4 Kilim Maymana Rug

  $138 $69

  Free Shipping
 20. 2' 9 x 4' 3 Kilim Waziri Rug

  $258 $129

  Free Shipping
 21. 3' 3 x 5' 2 Kilim Maymana Rug

  $258 $129

  Free Shipping
 22. 2' 8 x 4' Kilim Maymana Rug

  $258 $129

  Free Shipping
 23. 4' x 5' 4 Kilim Maymana Rug

  $258 $129

  Free Shipping
 24. 1' 11 x 2' 6 Kilim Maymana Rug

  $138 $69

  Free Shipping